Razlikovni kolegiji

Kolegiji se izvode u tzv. „nultom semestru“ samo za studente neekonomiste.

Organizacije djeluju u sklopu šireg ekonomskog okruženja. Razumijevanje osnovnih ekonomskih procesa poput sveukupne razine proizvodnje, potrošnje, zaposlenosti i cijena neophodno je za stvaranje željene poslovne i investicijske klime.

Sadržaj predmeta: Ekonomija. Makro i mikro ekonomija. Kružni tok gospodarske aktivnosti. Osnovni makroekonomski agregati. GDP-GNP. NI. PDI. Metode mjerenja GDP-a. Robno tržište. Financijska tržišta. IS-LM model zatvorene privrede. Očekivanja. Otvoreno tržište. IS-LM model otvorene privrede. Tržište rada. Opća ravnoteža. Phillipsova krivulja i Okunov zakon. Ekonomski rast.

Predavači:

Broj sati nastave: 25

Studenti će naučiti kako:

 • interpretirati makroekonomske pokazatelje
 • formirati vlastita makroekonomska očekivanja
 • sagledati ulogu nacionalnog gospodarstva u svjetskom ekonomskom poretku

Ograničeni raspoloživi resursi i neograničene želje oblikuju ponašanje pojedinih sastavnica ekonomije poput tržišta, poduzeća i kućanstava. Pritom, neophodan je izbor putem kojeg se osigurava najveća korisnost u odnosu na resurse.

Sadržaj predmeta: Preferencije potrošača. Funkcija korisnosti. Optimalni izbori potrošača. Suvremeni zakon potražnje. Ekonomija razmjene i teoremi blagostanja. Svojstva funkcije proizvodnje. Oblici krivulja troškova. Savršena konkurencija. Monopol. Cournotov model oligopola. Stackelbergov model duopola. Opća konkurencijska ravnoteža.

Predavači:

Broj sati nastave: 25

Studenti će naučiti kako:

 • se određuju cijene proizvoda i usluga sukladno zakonu ponude i potražnje
 • istražiti prednosti i nedostatke tržišnog mehanizma te kako ekonomski subjekti reagiraju u uvjetima različitih tržišnih struktura (monopol, duopol, oligopol, savršena konkurencija)
 • u uvjetima oskudice maksimizirati korisnost i profit.

Organizacije trebaju voditi poslovne knjige i sastavljati godišnje financijske izvještaje. Evidentiranjem različitih poslovnih događaja određuju se ukupna imovina i obveze poduzeća. Razumijevanje računovodstvenih informacija, raspoloživih financijskih instrumenata i pripadajućih politika predstavlja osnovu za utvrđivanje vrijednosti poduzeća i donošenje investicijskih odluka.

Sadržaj predmeta: Računovodstvo kao jezik poslovnog odlučivanja. Tradicionalna i moderna struktura računovodstva. Korisnici računovodstvenih informacija. Financijsko izvještavanje i interno orijentirano računovodstvo. Financijski izvještaji kao nositelji računovodstvenih informacija. Godišnje izvješće. Računovodstveni proces. Računovodstvene politike. Pregled poslovnih financija – pojam i predmet, javno dioničko društvo kao objekt poslovnih financija. Cilj poslovanja poduzeća. Problem agenata. Financijska okolina – financijska tržišta, sudionici financijskih tržišta, financijske institucije, tržište kapitala. Cijena novca. Rizik i prinos. Vremenska vrijednost novca. Buduća i sadašnja vrijednost. Utjecaj različitih kamatnih stopa. Koncepti vrijednosti. Ekonomska vrijednost.

Predavači: prof. dr. sc. Lidija Dedi; prof. dr. sc. Boris Tušek

Broj sati nastave: 25

Studenti će naučiti kako:

 • čitati financijske izvještaje i koristiti računovodstvene informacije za donošenje poslovnih odluka
 • interpretirati ekonomsko-financijske učinke poslovnih odluka
 • vrednovati buduću i sadašnju vrijednost novca kroz odnos rizika i prinosa

Ljudi se udružuju u organizacije kako bi ostvarili zajedničke ciljeve i efikasno realizirali zacrtane planove. Podjela rada i specijalizacija, baš kao i podjela ovlasti i odgovornosti te koordinacija aktivnosti omogućuju ostvarivanje sinergijskih učinaka.

Sadržaj predmeta: Pojmovno određenje i vrste organizacija. Načela organizacije. Uloge i funkcije menadžera. Teorije organizacije/menadžmenta. Okolina organizacije/menadžmenta. Planiranje – ciljevi, strategije i planovi. Organiziranje – horizontalna i vertikalna diferencijacija u organizaciji, vrste organizacijskih struktura i činitelji oblikovanja organizacije. Upravljanje ljudskim potencijalima – određenje i funkcije. Vođenje – stilovi vođenja i suvremeni vođe. Kontroliranje – pristupi i vrste kontrole.

Predavači: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić; doc. dr. sc. Maja Klindžić

Broj sati nastave: 25

Studenti će naučiti kako:

 • prepoznati ključne čimbenike iz okoline koji utječu na poslovanje organizacije
 • planirati, organizirati i kontrolirati poslovanje u svrhu ostvarivanja organizacijskih ciljeva
 • voditi zaposlenike u svrhu ostvarenja organizacijskih ciljeva

Obvezni kolegiji

u I. semestru slušaju se temeljni (obvezni) kolegiji Studija

Dizajniranje organizacijskog rješenja predstavlja složen i odgovoran zadatak menadžera svih razina. Riječ je o kreativnom i složenom procesu oblikovanja načina svakodnevnog funkcioniranja organizacije kojim se želi uspješno odgovoriti na postojeće i buduće poslovne izazove.

Sadržaj predmeta: Osnove organizacijskog dizajna. Višerazinski pristup organizaciji. Strategija i organizacijska struktura. Dizajniranje organizacijskih jedinica. Dizajn radnih mjesta i timova. Upravljanje međuzavisnim aktivnostima. Organizacija poslovnih grupa. Proces dizajniranja organizacije. Alati i tehnike dizajniranja organizacije. Budućnost organizacijskog dizajna.

Predavači: izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus; izv. prof. dr. sc. Nicolay Worren

Broj sati nastave: 30

Studenti će naučiti kako:

 • provesti kvalitetnu analizu organizacije i razviti kreativne prijedloge za unapređenje
 • odabrati relevantne alate i tehnike redizajna za svaku situaciju
 • organizirati i koordinirati rad pojedinaca, grupa i organizacijskih jedinica

Makroekonomski menadžment osigurava prilagođavanje poduzeća, države i ekonomskih integracija promjenama koje se događaju u globalnom okruženju, a koje utječu na relativni ekonomski položaj poduzeća. Razumijevanje demografskih, tehnoloških, energetskih, političkih i drugih promjena olakšat će strateško pozicioniranje organizacije na tržištu.

Sadržaj predmeta: Globalizacija. Održivi razvoj. Ekonomija i ekonomski sustavi. Ekonomska politika. Potrošnja, štednja i investicije. Teorija ponašanja potrošača. Međunarodna ekonomija. Bilanca plaćanja. Devizno tržište i devizni tečaj. Međunarodne gospodarske organizacije i integracije. Izvozna politika. Korporativno upravljanje, inovacije i tehnologija. Energetika, ekologija i ekonomija. Geo ekonomika.

Predavači: prof. dr. sc. Ljubo Jurčić; prof. dr. sc. Boris Vujčić

Broj sati nastave: 30

Studenti će naučiti kako:

 • istražiti ekonomsku međuzavisnost poduzeća, države, regionalne i globalne ekonomije
 • prepoznati neekonomske utjecaje na strategiju poduzeća, države i ekonomskih integracija
 • uspostaviti sustave koji osiguravaju uravnoteženje interesa pojedinaca, grupa, društva i svjetskog okruženja

Kako privući, razviti, motivirati i zadržati kvalitetne zaposlenike jedan je od ključnih izazova suvremenih organizacija. Za ostvarivanje organizacijskih ciljeva putem ljudi osmišljene su različite politike i prakse koje osiguravaju organizacijama da budu poželjni poslodavci, kako sadašnjim, tako i budućim zaposlenicima.

Sadržaj predmeta: Uvod u upravljanje ljudskim potencijalima. Strategijski menadžment ljudskih potencijala. Planiranje ljudskih potencijala. Analiza posla. Pribavljanje i selekcija. Praćenje radne uspješnosti. Strategije materijalnog nagrađivanja. Nematerijalne strategije motiviranja. Obrazovanje i razvoj. Upravljanje karijerom. Ostale aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima.

Predavači: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić; izv. prof. dr. sc. Robert Kaše

Broj sati nastave: 30

Studenti će naučiti kako:

 • planirati organizacijske potrebe za ljudima i njihov posao
 • osigurati potrebne ljude, uvesti ih u posao i razvijati za buduće izazove
 • motivirati zaposlenike te osigurati visoku razinu njihove angažiranosti na radu.

Odlučivanje je dinamičan i sekvencijalni proces u kojem se donositelj odluke suočava s vlastitim kognitivnim ograničenjima, nepotpunim i nesavršenim informacijama o okolnostima te vremenskim i troškovnim ograničenjima. Odlučivanje je složeno zbog potrebe prikupljanja mnoštva informacija i njihove kvalitetne selekcije, postojanja različitih mogućnosti pretrage za opcijama, uobičajene nesigurnosti okoline te potencijalnih sukoba koji se mogu javiti pri odlučivanju.

Sadržaj predmeta: Pojam i definiranje odlučivanja. Ograničenja odlučivanja. Proces odlučivanja. Načini i modeli odlučivanja. Problem racionalnosti u odlučivanju. Kriteriji odlučivanja. Stablo odlučivanja. Izazovi i granična područja teorije odlučivanja. Psihološki aspekti odlučivanja. Metode za donošenje odluka u uvjetima nesigurnosti i rizika. Višekriterijska analiza složenih poslovnih odluka.

Predavači: prof. dr. sc. Darko Tipurić; izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep

Broj sati nastave: 30

Studenti će naučiti kako:

 • donositi pravovremene i ispravne poslovne odluke
 • detaljno analizirati odluke i proces odlučivanja
 • prepoznavati pristranosti u donošenju odluka

Izborni kolegiji

Studenti odabiru izborne kolegije koje žele slušati sukladno vlastitim željama i obrazovnim potrebama.

Poslovna kriza je neplanirano razdoblje u poslovanju poduzeća i ugrožava postizanje temeljnih ciljeva. Sustavna izgradnja poslovnog uspjeha podrazumijeva poznavanje instrumenata kriznog menadžmenta. Također, stručna potpora kontrolinga pruža pri tome nezaobilaznu potporu u procesu upravljanja i odlučivanja.

Sadržaj predmeta: Razumijevanje konteksta, determinanti i koncepcija kontrolinga. Primjena zadataka i instrumenata operativnog, strategijskog te normativnog kontrolinga. Perspektive razvoja kontrolinga. Razumijevanje procesa, izvora i uzroka poslovne krize. Uloga kontrolinga u primjeni instrumenata predusretanja, identifikacije i reaktivnog upravljanja poslovnom krizom. Specifičnosti komunikacije u krizi te učenje iz krize.

Predavači: prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik; izv. prof. dr. sc. Alexandra Rausch; dr. sc. Antonija Kožul

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • procijeniti stupanj razvoja i razviti plan unapređenja prakse kontrolinga u organizaciji
 • primijeniti instrumente i metode kontrolinga
 • pravovremeno identificirati i anticipativno upravljati poslovnom krizom

Inovacijski imperativ koji se postavlja pred organizacije prije svega zahtijeva optimalno korištenje inovacijskog potencijala zaposlenika. Uvođenjem odgovarajućeg upravljačkog sustava, razvojem inovacijske klime i primjenom pripadajućih politika upravljanja ljudima moguće je potaknuti inovativno ponašanje menadžera i zaposlenika.

Sadržaj predmeta: Višerazinski model kreativnosti i inovativnosti. Procesni pristup kreativnosti i inovacijama. Čimbenici procesa kreativnosti i inovativnosti. Inovativno ponašanje zaposlenika. Tehnike poticanja kreativnosti. Promocija ideja. Implementacija ideja. Uloga upravljanja ljudskim potencijalima u procesima kreativnosti i inovativnosti. Vođenje za inovativnost. Inovacijska kultura i klima. Inovacijske platforme i kapitalizacija kreativnosti i inovativnosti. Upravljanje kreativnim promjenama. Inovativnost u menadžmentu i poslovnim modelima. Otvorene inovacije.

Predavači: prof. dr. sc. Miha Škerlavaj; izv. prof. dr. sc. Matej Černe

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • osmisliti i upravljati inovacijskim procesom u organizacijama
 • potaknuti kreativnost i inovativnost kod zaposlenika
 • izgraditi inovacijsku klimu i realizirati inovacijski potencijal organizacije

Uspjeh menadžera uvelike ovisi o razvijenosti njihovih menadžerskih vještina. Poželjno je da kvalitetno upravljaju međuljudskim odnosima i grupama u i izvan organizacije, uspješno prenose zadatke i informacije, iniciraju i upravljaju promjenama te razumiju i cijene različitosti zaposlenika.

Sadržaj predmeta: Interpersonalne vještine. Komunikacijske vještine – verbalne, neverbalne, pisane, usmene i prezentacijske. Vještine upravljanja vremenom. Vještine upravljanja sukobima. Vještine delegiranja. Vještine rada u grupama/timovima i upravljanja njima. Vještine pregovaranja. Vještine upravljanja adaptivnim i radikalnim promjenama. Vještine upravljanja različitostima.

Predavači: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić; doc. dr. sc. Maja Klindžić

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • uspješno komunicirati i surađivati s pojedincima i grupama u organizaciji i izvan nje
 • planirati svoje radno vrijeme i prenositi zadatke na druge
 • kapitalizirati potencijale koji proizlaze iz različitosti zaposlenika

Upravljanje ljudima je temeljni zadatak menadžera na svim razinama. Poznavanje obrazaca ljudskog ponašanja koje proizlazi iz suvremenih psihologijskih istraživanja te utemeljenost menadžerskih praksi na njima ključni je preduvjet za poslovni uspjeh.

Sadržaj predmeta: Važnost razumijevanja organizacijske psihologije za znanstveno utemeljen menadžment. Sadržajne i procesne teorije motivacije za rad. Primjena motivacijskih teorija u upravljanju ljudima. Stavovi prema radu – zadovoljstvo poslom, radna angažiranost, radoholizam i odanost organizaciji. Emocije na poslu – izvori stresa na poslu; emocionalni trud i emocionalna inteligencija; psihološko odvajanje od posla. Suvremeni pristupi vođenju u organizacijama. Odnos između vođe i zaposlenika. Organizacijska klima i kultura. Sukladnost pojedinca i organizacije.

Predavači: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić; prof. dr. sc. Arnold B. Bakker

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • motivirati zaposlenike na pružanje većeg radnog angažmana
 • upravljati stavovima o radu i emocijama na poslu
 • razviti pozitivan odnos između vođe, zaposlenika i organizacije

Poslovni procesi predstavljaju jedno od posljednjih uporišta organizacijske diferencijacije. Kao jezgra obavljanja posla u organizaciji i nositelji lateralne suradnje među organizacijskim jedinicama i/ili zaposlenicima, optimizirani procesi pružaju operativnu efikasnost i čine kupce zadovoljnima.

Sadržaj predmeta: Procesni pristup poslovanju. Poslovni procesi. Procesna organizacija. Procesni menadžment. Procesna arhitektura. Analiza i prikazivanje poslovnih procesa. Mjerenje uspješnosti poslovnih procesa. Unapređenje i redizajn poslovnih procesa. Sustavi menadžmenta poslovnih procesa. Metode i alati za učinkovit menadžment poslovnih procesa. Procesna simulacija.

Predavači: prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić; izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • uskladiti organizacijsku strukturu i poslovne procese organizacije
 • analizirati i prikazati poslovne procese
 • koristiti informacijske alate za optimizaciju poslovnih procesa

Većina zaposlenika, bilo izravno ili neizravno, obavljaju aktivnosti u cilju realizacije nekog projekta. Upravo projekti, a posebice njihovo uspješno vođenje, predstavljaju jedan od načina prilagodbe organizacije promjenjivim tržišnim potrebama.

Sadržaj predmeta: Važnost projektnog menadžmenta. Ključni vanjski i unutarnji čimbenici projektnog menadžmenta. Povezanost projekata sa strategijom poduzeća. Ključni organizacijski aspekti upravljanja projektima. Ljudski resursi na projektu. Utjecaj rizika na upravljanje projektima. Životni ciklus projekta. Simulacija projektnog ciklusa na računalu i 360 stupnjeva povratna informacija.

Predavači: izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić; mr. sc. Dražen Penzar

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • se okolina suvremene organizacije stalno mijenja i zašto su projekti toliko važni
 • prepoznati, organizirati i koordinirati rad članova projektnog tima i ključnih dionika oko projekta
 • certificirati znanja upravljanja projektima i time povećati vidljivost na međunarodnom tržištu rada.

Menadžeri potiču zaposlenike na željeno ponašanje kroz materijalne i nematerijalne nagrade. Jedino ponašanje koje se na odgovarajući način nagrađuje biti će i ponovljeno.

Sadržaj predmeta: Ciljevi, politika i strategija upravljanja nagrađivanjem. Procjena poslova. Strategije, sadržaj, program i metode procjene. Analiza i opis posla. Oblikovanje strukture nagrađivanja. Kriterij i struktura plaće. Stimulativni dio, alternativni dio i beneficije. Plaće u kolektivnim ugovorima. Ocjenjivanje radnog učinka. Alternativni sustav stimulativnog nagrađivanja. Nagrađivanje i stimuliranje menadžera.

Predavač: prof. dr. sc. Lovorka Galetić

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • izraditi opise poslova
 • ocjeniti radni učinak zaposlenika
 • oblikovati sustav nagrađivanja u organizacijama

Strategija se prepoznaje u glavnim planovima, najvažnijim odlukama i ključnim aktivnostima poduzeća, u izabranu poslovnom modelu i tržišnu pozicioniranju, u resursnim kombinacijama i dinamičkim sposobnostima, u promišljanju vodećih ljudi o određenju i budućnosti poduzeća, u stupnju inovativnosti i poduzetničke orijentiranosti, u brzini prilagodbe promjenama u okolini i u čitavu nizu drugih obilježja, atributa i svojstava poduzeća.

Sadržaj predmeta: Strategija poduzeća i strateški menadžment. Strategija i konkurentska prednost. Korporativne strategije. Poslovne strategije. Funkcijske strategije. Pristup konceptualizaciji procesa strateškog menadžmenta. Strukturalistički i resursni pristup strategiji. Niski troškovi i diferencijacija. Osnovna strateška usmjerenja. Industrijska evolucija i ekspanzija poduzeća. Strateški savezi.

Predavači: prof. dr. sc. Darko Tipurić; Ivan Krajina, MBA

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • provesti stratešku analizu i strateški audit organizacije
 • odabrati strategiju i postaviti strateške ciljeve organizacije
 • oblikovati strateški plan

Uloga poduzeća u suvremenom društvu se bitno izmijenila pod utjecajem raznih čimbenika i uslijed sve većih očekivanja dionika. Suvremena poduzeća prepoznaju da društveno odgovorno poslovanje nema alternativu i da sve više predstavlja temelj na kojem mogu izgraditi dugoročnu i održivu konkurentnost.

Sadržaj predmeta: Utjecaj organizacije na suvremeno društvo. Koncept slobode naspram odgovornosti. Rizik i reputacija. Definiranje poslovne etike i društvene odgovornosti. Uloga poslovne etike u suvremenom menadžmentu. Utjecaj društveno odgovornog ponašanja na konkurentnost. Društveno odgovorno poslovanje interesno-utjecajnim skupinama. Društvena odgovornost i korporativno upravljanje.

Predavači: izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić; izv. prof. dr. sc. Ante Glavaš

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • se promijenila svrha postojanja poslovne organizacije i zašto je to važno
 • funkcionira današnja organizacija i kako može uravnotežiti svoje financijske i nefinancijske ciljeve
 • prepoznati ključne dionike iz perspektive društveno odgovornog poslovanja.

Važan čimbenik neuspjeha u upravljanju poslovnim operacijama u različitim zemljama, pored nepoznavanja tržišnih uvjeta, predstavlja i nerazumijevanje kulturološke pozadine. Dominantnu ulogu multinacionalnih korporacija moguće je ostvariti pronalaskom sklada između strategije, organizacijske strukture i poslovnih aktivnosti u specifičnom kulturološkom okruženju.

Sadržaj predmeta: Globalizacija i menadžment. Internacionalizacija i međunarodno poduzeće. Međunarodna poslovna okolina. Međunarodni strateški menadžment. Međunarodni menadžment ljudskih potencijala. Organizacijske konfiguracije i kontrolni mehanizmi međunarodnih poduzeća. Vodstvo i etički izazovi u međunarodnom okruženju.

Predavači: izv. prof. dr. sc. Najla Podrug; Ivan Bartulović, MBA

Broj sati nastave: 20

Studenti će naučiti kako:

 • identificirati stupnjeve internacionalizacije međunarodnih korporacija kao i odgovarajuća korporativna strateška usmjerenja
 • upravljati različitim kategorijama zaposlenika u multinacionalnim korporacijama
 • odabrati organizacijske konfiguracije prema stupnju internacionalizacije međunarodnih korporacija.

SEMINARSKI I SPECIJALISTIČKI RAD (4 + 12 ECTS)

Student tijekom Studija treba izraditi seminarski i specijalistički rad – u kojima će pisanim putem obraditi neki složeniji, konkretni problem iz područja određene struke, odnosno iz područja organizacije i menadžmenta. Ovi radovi predstavljaju samostalan rad kandidata.

Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi.

Student izabire kolegij u okviru kojega će izraditi seminarski rad. Predlaže radni naslov i sadržaj rada, a podrobnije ga određuje u suglasnosti i nakon savjetovanja s nastavnikom. Nakon prihvaćanja teme, nastavnik je dužan uputiti studenta u način obrade teme i prema potrebi uputiti ga na dodatnu literaturu. Preporučljiv opseg seminarskoga rada je 10-15 stranica.

Student tijekom Studija treba izraditi završni specijalistički poslijediplomski rad – opširniji pisani stručni rad u kojemu student samostalno obrađuje neki složeniji, konkretni problem iz područja određene struke, odnosno iz područja organizacije i menadžmenta. Ovaj rad mora biti samostalan rad kandidata.

Izradbom svog specijalističkog poslijediplomskog rada student treba dokazati:

 • sposobnost samostalnog istraživanja i rješavanja složenijih praktičnih problema iz područja svoje specijalizacije,
 • sposobnost samostalne primjene stečenih teorijskih i praktičnih znanja kao i sposobnost ispravnog korištenja znanstvenih i stručnih istraživačkih metoda,
 • sposobnost pisanja stručnih radova odnosno sposobnost jasnog formuliranja vlastitih spoznaja,
 • sposobnost ispravnog i etičnog korištenja tuđih spoznaja kao i pozitivnih saznanja određene znanstvene discipline odnosno struke.

Temu specijalističkog rada (analiza istraživačkog pitanja odnosno analiza konkretnog problema iz poslovne prakse) studenti dogovaraju s potencijalnim mentorom. Izbor mentora i teme odobrava Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, uz prethodnu suglasnost Voditelja studija.

Obrana specijalističkog rada je usmena i javna a održava se pred povjerenstvom nakon što student ispuni sve ostale obveze na studiju (položi sve ispite i napiše seminarski rad). Neposredno po uspješnoj obrani rada kandidat dobiva potvrdu o završetku specijalističkog poslijediplomskog studija.